EmailFacebook

Grondslagverklaring

Wartburg College

Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart u:

  1. kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde grondslag en doelstelling van de stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag 'De Wartburg', gevestigd te Rotterdam;
  2. de onder 1. bedoelde grondslag en doelstelling te onderschrijven en bereid te zijn de naar het oordeel van het bestuur en schoolleiding van deze scholengemeenschap hieruit voortvloeiende principiële verplichtingen inzake school en onderwijs zoals vermeld in de Introgids, voor zijn/haar aangemelde kind(eren) te aanvaarden;
  3. kennis te hebben genomen van de mededeling van het bestuur van het Wartburg College dat slechts zij die verklaard hebben de grondslag en de doelstelling van deze scholengemeenschap te onderschrijven, kandidaat kunnen worden gesteld voor verkiezing tot lid van de medezeggenschapsraad, die aan (de locaties van) deze scholengemeenschap verbonden is.

Grondslag en doelstelling:

Artikel 2, lid 1 uit de statuten: De stichting heeft tot doel het verstrekken van onderwijs en de daaraan gerelateerde begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden op de in het derde lid vermelde grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 2, lid 3 uit de statuten: De stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift (de Bijbel), zijnde het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, als op de Heilige Schrift gegrond. Alle handelingen en uitspraken van de stichting alsmede het beoogde onderwijs zullen hiermee in overeenstemming moeten zijn.

Statutaire achterban 

Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding, hanteren we een laagdrempelig toelatingsbeleid voor de kinderen uit gezinnen in de achterban. Volgens de statuten zijn dat gezinnen die behoren tot de Christelijke Gereformeerde Kerken, de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk en Hervormde gemeenten binnen de Protestanse Kerk in Nederland die zich gebonden weten aan het gereformeerd belijden.

Andere gezinnen

Ook kinderen uit gezinnen die bij een andere kerk of christelijke gemeenschap horen, kunnen op basis van een gesprek met de identiteitscommissie (de directie en een lid van de Raad van Toezicht) worden toegelaten. We denken bijvoorbeeld aan gezinnen uit andere Hervormde Gemeenten dan hierboven genoemd, Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken, vrije groepen en evangelische gemeenten. Wanneer de ouders voor het eerst een kind aanmelden, nodigen we hen uit voor een gesprek met de identiteitscommissie. Hierin bespreken we de grondslag en de betekenis daarvan in de school en we vragen of ouders met de grondslag kunnen instemmen. Tevens overleggen we of we als school en ouders voldoende één kunnen zijn in de opvoeding van het kind. Als het kind al op een reformatorische basisschool heeft gezeten of op een school met een gelijke grondslag, wegen we ook de ervaring van deze school mee in de besluitvorming over de toelating.

Welkomstgesprek

Elke ouder die voor het eerst een kind aanmeldt bij onze school, ontvangt een uitnodiging voor een welkomstgesprek met de locatie. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en te bespreken wat we van elkaar verwachten. Hierbij komt de grondslag van de school aan de orde en de manier waarop de identiteit vorm krijgt in het onderwijs en in de leefregels op school. Daarnaast worden andere aspecten van het schoolleven besproken, zoals het huiswerk, verlof en de betrokkenheid van de ouders bij de school. De ervaring is dat dit gesprek het vertrouwen en de samenwerking tussen school en ouders vergroot.